Creud nan Abstol

Creud nan Abstol

Tha sinn a’ creidsinn ann an Dia,
an t-Athair uile-chumhachdach,
Cruithear nèimh agus talmhainn.

Agus ann an Ìosa Crìosd,
A aon Mhac-san, ar Tighearna;
a ghineadh leis an Spiorad Naomh,
a rugadh leis an òigh Moire,
a dh’fhuiling fo Phontius Pìlat,
a cheusadh, a fhuair bàs, is a dh’adhlaiceadh;
a chaidh sìos a dh’ifrinn;
a dh’èirich an treas latha bho na mairbh;
a chaidh suas air nèamh,
a tha na shuidhe air deas làimh Dhè
an t-Athair uile-chumhachdach;
à sin thig E a rithist a thoirt breitheanais
air bheò is air mhairbh.

Tha sinn a’ creidsinn anns an Spiorad Naomh,
An Eaglais naomh Chaitligeach,
Co-chomann nan Naomh,
Mathanas nam peacaidhean,
Aiseirigh na cuirp,
Is a’ bheatha shìorraidh.

AMEN.