A’ maitheadh dhaoine eile

A Thighearna, bidh thusa a’ tilleadh le aoibhneas agus le gràdh airson a bhith a’ togail suas an aoin sin a tha a’ toirt oilbheum dhutsa; agus cha bhi mise a tionndadh airson a bhith a’ togail suas
agus a’ toirt onair dhan aon a ni feargach mise.
Thoir maitheanas dhomh, A Thighearna.
San Juan de la Cruz (1542 – 1591)