Aidmheint

A Thighearna Ìosa Crìosd, a chuir, aig do chiad teachd, do theachdaire airson an t-slighe ullachadh mu do choinneamh; ceadaich gum bi do mhinistearan agus do stiùbhardan anns an aon dòigh ag ullachadh agus a’ dèanamh deiseil do shlighe, tro a bhith a’ tionndadh cridheachan nan eas-umhail gu ghliocas nam fìrean, airson, aig do dhara teachd – gus breith a ghabhail air an t-saoghal – gum bi sinne air ar lorg nar daoine iomchaidh na do shealladh fhèin, a tha beò agus a’ riaghladh leis an Athair agus an Spiorad Naomh, aon Dia an còmhnaidh, saoghal gun chrìch. Amen.

John Cosin (1594-1672)