Buidheachas

Tron Bhìoball Tron Bhliadhna le John Stott, air eadar-theangachadh
le Iain Urchardan  

Mar phàirt den obair aige air An Sgeul Mòr, tha Iain Urchardan air Through the Bible Through the Year, leis an eòlaiche-diadhachd ainmeil John Stott, eadar-theangachadh gu Gàidhlig.   Tha an leabhar Beurla seo a’ stiùireadh an leughadair tron Bhìoball le taghadh airson gach latha den bhliadhna, le mìneachadh na chois. Thathar an dòchas gum bi e comasach an leabhar a chur an clò sa Ghàidhlig san àm ri teachd, ach an seo tha sinn a’ toirt blasad dhuibh air na taghaidhean airson cola-deug. Tha sinn fada an comain Lion Publishers airson cead an leabhar eadar-theangachadh agus na taghaidhean seo a chur air loidhne.

Bu mhath leinn taing cuideachd a thoirt dha Comann Bhìoball na h-Alba airson cead taghaidhean a chleachdadh bhon eadar-theangachadh Gàidhlig Ùr, agus dha Comhairle nan Leabhraichean airson an taic leantainneach.

Còraichean an teagsa © 2006 John Stott. A’ chiad deasachadh de Through The Bible Through The Year, foillsichte sa Bheurla le Candle Books (roinn foillseachaidh de Lion Hudson plc)©2006 Lion Hudson plc/Tim Dowley Associates

Còraichean an eadar-theangachaidh ©2015 Iain Urchardan

Taghaidhean bhon Tiomnadh Nuadh anns an Eadar-theangachadh Gàidhlig Ùr. Còraichean ©2015 le Comann Bhìoball na h-Alba. Chan fhaodar pàirt sam bith de seo ath-riochdachadh ann an cruth sam bith gun chead ro-làimh bhon fhoillsichear.

                                                ……………………

As part of his work on the Sgeul Mòr project, John Urquhart has translated Through The Bible Through The Year, by the eminent theologian John Stott, into Gaelic. The English book guides the reader through the Bible with a short extract for every day of the year, accompanied by explanatory text. It is hoped to publish a book in Gaelic at some time in the future, but meantime a selection is provided here of a fortnight’s extracts. We are very grateful to Lion Publishers for permission to translate the book and to place these extracts online.

We are also extremely grateful to the Scottish Bible Society for permission to publish extracts from the new Gaelic translation and to the Gaelic Books Council for their continuing support and encouragement.

Text copyright © 2006 John Stott. Original edition of Through the Bible Through the Year, published in English by Candle Books (a publishing imprint of Lion Hudson plc), copyright © 2006 Lion Hudson plc / Tim Dowley Associates.

Copyright of the Gaelic translation © 2015 John Urquhart

Extracts from the New Testament in the New Gaelic Translation.  Copyright ©2015 by the Scottish Bible Society.  Reprinting in whole or in part is forbidden except by permission.