Diardaoin a’ Bhrochain Mhòir

A Thighearna Ìosa Crìosd, a ghlan – nuair a bha thu an comas sàcramaid naomh an t-Suipeir Dheireannaich a stèidheachadh, – casan nan abstoil, agus a theagasg dhuinn tro eisimpleir a ghràis agus na h-irioslachd: glan sinne, tha sinn a’ guidhe ort, bhon a h-uile smal de pheacaidh, airson gun bi sinn nar luchd com-pàirteachain iomchaidh dhe do dhìamhaireachdan naomha; a tha beò agus a’ riaghladh leis an Athair agus an Spiorad naomh, aon Dia, saoghal gun chrìch.
Gun urra