Earbsa

O A Shlànaigheir Crìosd, a tha a’ treòrachadh gu beannachdas sìorraidh iadsan a dh’earbas iad fhèin riutsa; ceadaich nach robh sinne, a tha lag, a’ gabhail oirnn fhèin a bhith ag earbsa annainn fhèin, ach gun robh thusa againn an còmhnaidh mu choinneamh ar sùilean airson do leantainn mar ar Fear-treòrachaidh; airson gum biodh thusa, aig a-mhàin a tha eòlas air an t-slighe, gar treòrachadh gu ar miannan nèamhaidh. Thugadsa, leis an Athair agus an Spiorad Naomh, gun robh glòir gu bràth.
Miles Coverdale (1488-1568)

Na leig le nì sam bith do bhuaireadh
nì sam bith an t-eagal a chuir ort,
tha an h-uile nithean a’ dol seachad;
sealbhaichidh fulangas fhoighidneach na h-uile nithean.
Chan eil dìth sam bith air an neach
A tha na sheilbh aig Dia,
Oir is leòr Dia fhèin a-mhàin.
Teresa Abhaila (1515-1582)