Cuideachadh bhon Bhìoball

Cuideachadh bhon Bhìoball

Tha am Bìoball ann an Gàidhlig ri fhaighinn air loidhne agus mar app aig Bible.com

A’ call na h-obrach Philipianaich 4:11-13; Gnàth-fhacail 16:3, 9; Isaiah 48:17; Ieremiah 29:11

A’ coimhead airson obair Philipianaich 4:11-13; Gnàth-fhacail 16:3, 9; Isaiah 48:17; Ieremiah 29:11

A’ faighinn droch bheul Gnàth-fhacail 12:16; 1 Peadar 2:23; Ròmanaich 15:3-4

A’ feumachadh cofhurtachd Salm 34:18-19; 2 Corintianaich 1:3-4

A’ feumachadh treòrachadh Gnàth-fhacail 3:5-6; Salm 32:8-10; Ròmanaich 12:1-2; Seumas 1:5-8

A’ feumachadh sìth Philipianaich 4:4-9; Ròmanaich 5:1-5; Isaiah 26:3-4; Eòin 14:27

A’ togail fianais 1 Peadar 3:15; Gnìomharan 1: 8; Ròmanaich 10:8-10; Mata 10:32-33

Ag innse bhreugan Gnàth-fhacail 19:9; Gnàth-fhacail 6:16-19; Taisbeanadh 21:8; Ephèsianaich 4:22-25

Aideachadh 1 Eòin 1:9

Air do chur fo eagal Gnàth-fhacail 29:25; Salm 3:1-3; Salm 71:1-3; Iosua 1:9

Air do dhreuchd a leigeil dhìot Philipianaich 4:12; Gnàth-fhacail 16:3; Isaiah 46:4; Mata 6:25-34

Air do leòn 1 Peadar 5:7; Salm 27:13-14; Eabhraidhich 12:2-3

Air falbh bhon dachaigh Gnàth-fhacail 3:1-7; Salm 121; Salm 91

Aithreachas Salm 51:4; Lùcas 18:13

Àmhghar 2 Corintianaich 1:3-4; 2 Corintianaich 4:8-9, 16-18; Salm 9:9-10; Ròmanaich 8:28-29

An cinne daonna Genesis 1:27

An Spiorad Naomh Eòin 14:16-18

Ann an cràdh Salm 103:1-5; 2 Corintianaich 12:9-10; Seumas 5:14-16

Ann an cunnart Gnàth-fhacail 18:10; Salm 27:1, Marcas 4:35-41; 1 Peadar 3:13-17

Aonranach Salm 23; Deuteronomi 31:8; Eabhraidhich 13:5

Ag ath-dhìoladh (nad inntinn) 1 Tesalònianaich 5:15; Ròmanaich 12:17-19

Bàs Philipianaich 1:21; 1 Tesalònianaich 4:13-18; Ròmanaich 14:7-9; Eabhraidhich 9:27

Bàs (a’ dèiligeadh ris) 1 Tesalònianaich 4:13-18; Ròmanaich 8:38-39; Eòin 14:1-4; Eòin 3:15-16

Bàs (ga shùileachadh) Salm 23:4; 2 Timòteus 4:6-8; Eòin 14:1-3; Eòin 3:16

Beairteas 1 Timòteus 6:6-12; Marcas 10:17-31; Mata 6:24, 33

Beatha 1 Eòin 5:12

Beatha Shìorraidh Eòin 5:24

Bìoball, am 2 Timòteus 3:16-17

Breitheach Ephèsianaich 4:32; Eabhraidhich 12:14-15; Mata 6:14; Mata 7:1-5

Breitheanas Taisbeanadh 20:11-15; Eabhraidhich 9:27-28; Eòin 5:22

Breitheanas, am Taisbeanadh 20:12; Ròmanaich 14:12

Bròn a’ Bhàis 1 Tesalònianaich 4:13-18; Ròmanaich 8:38-39; Eòin 14:1-4; Eòin 3:15-16

Buaireadh 1 Corintianaich 10:13

Burraidheachd (ga Fhulang) Salm 37:7-9; Salm 91:9-16; Iosua 1:9

Cadal (a’ dol às aonais) Gnàth-fhacail 3:21-26; 1 Peadar 5:6-7; Salm 4:8; Mata 11:28-30

Càineadh Ròmanaich 14:4-13; Ròmanaich 2:1-4; Mata 7:1-5

Càirdeas Seumas 4:4; Eòin 15:12-17

Caraidean (a’ fàilligeadh) Salm 34:18-19; 2 Timòteus 4:16-18; Deuteronomi 33:27; Lùcas 17:3-4

Ceadachas 1 Corintianaich 6:9-20; Salm 51:10; Salm 66:18; Ròmanaich 6:1-2, 11-14

Cion ùidh Taisbeanadh 3:15-18; Ròmanaich 3:22-24; Eòin 3:17-18, 35-36

Co-chomann 1 Corintianaich 11:17-34; 1 Eòin 1;5-7; Gnìomharan 2:42-47; Ròmanaich 12:9-16

Coire (ga chur air Dia) Gnàth-fhacail 19:3; 2 Samuel 22:31; Ieremiah 29:11; Iob 22:21

Còiread 2 Corintianaich 9:6-15; Gnìomharan 20:32-35; Gnìomharan 4:32-37

Còmhradh 2 Timòteus 2:23-26; Colosianaich 4:5-6; Ephèsianaich 4:22-30

Creideamh Ròmanaich 10:17; Ròmanaich 5:1-2; Eabhraidhich 11:1 – 12:2; Eòin 14:12-14

Creideamh (lag) Eabhraidhich 11; Eòin 14:13-14; Lùcas 12:22-31; Mata 8:5-13

Cridhe Briste Salm 147:3; Salm 34:17-18

Crìosd 1 Corintianaich 15:20-21; 1 Tesalònianaich 4:16; Mata 24:30

Crìosd (a phearsa) Eòin 6:38, Eòin 10:30, Eòin 14:3, 9; Eòin 16:28

Crìosd (an t-adhbhar aige) 1 Peadar 3:18; Eòin 10:10

Crìosd (mar a rugadh e) Lùcas 2:10-11; Mata 1:21

Cruaidh-chàs Philipianaich 4:4-7; 1 Peadar 1:3-9; Mata 10:28-33

Dealachadh-pòsaidh Ròmanaich 7:1-3; Malachi 2:15-16; Marcas 10:1-12

Dealas 1 Timòteus 4:11-16; Ròmanaich 12:9-17; Eabhraidhich 6:10-12

Deisciobalachd 1 Peadar 2:21-25; Gnìomharan 11:19-26; Eòin 15:1-8

Deoch-làidir (mì-chleachdadh) 1 Corintianaich 10: 12-13, 31; Gnàth-fhacail 20:1, 25:28; 1 Tesalònianaich 5:6-8

Dia 2 Peadar 3:9; Ecsodus 34:6-7; Ròmanaich 5:8

Dia (fada bhuaithe) Salm 145:17-20; Gnìomharan 17:22-28; Seumas 4:7-10

Diabhal , an 1 Peadar 5:8-9

Dìlseachd 1 Corintianaich 3:10-15; 1 Corintianaich 4:1-5; Lùcas 19:12-26

Draghail Philipianaich 4:6-7; Salm 46; Isaiah 43:1-3; Nahum 1:7

Dreuchd (ga thaghadh) Gnàth-fhacail 16:3, 9; Salm 37:3-7; Ròmanaich 12:1-2

Drugaichean (mi chleachdadh) Gnàth-fhacail 14:12; 2 Peadar 2:19; Ròmanaich 13:13-14

Eagal (o shuidheachaidhean) Salm 139:8-10; Ròmanaich 8:28; Isaiah 41:10, 13; Marcas 4:35-41

Eagal (o dhaoine) Salm 27:1-3; Salm 56:9-11; Salm 62:5-8

Eagal (o gheur-leanmhainn) Eabhraidhich 13:6-8; Mata 6:25-34

Eagal (on àm a tha ri teachd) Salm 23; Salm 55:22; Mata 6:24-35

Eas-creidmheach Eòin 10:25-30; Eòin 6:35-40; Lùcas 24:36-49

Èiginn (a bhith nad) 2 Corintianaich 1:8-11; Salm 55:22; Salm 62:5-8

Eudmhor 1 Eòin 2:15-17; 1 Timòteus 6:6-10; Mata 6:33

Eudmhorachd Galàtianaich 5:19-26; Seumas 3:13-18; Lùcas 15:25-32

Fàilligeadh (a’ dèiligeadh ris) Salm 73:26; Eabhraidhich 4:14-16

A’ faireachadh caillte Salm 107:4-9; Lùcas 15:11-24; Lùcas 19:10; Eabhraidhich 13:5-6

A’ faireachadh easbhaidheach 1 Corintianaich 1:20-31; Philipianaich 4:12-13; 2 Cor. 12:9-10; Isaiah 40:28-31

A’ faireachadh fèin-fhìreanta Ephèsianaich 2:8-9; Ròmanaich 3:9-12, 21-24; Tìtus 3:3-7; Lùcas 18:9-14

A’ faireachadh nach iarrar thu Salm 107:4-9; Lùcas 15:11-24; Lùcas 19:10

Faireachdainnean searbha Gnàth-fhacail 3:11-12; 2 Timòteus 2:22-24

Farmadach Philipianaich 4:12-13; Galàtianaich 5:22-26; Seumas 3:13-16

Fearg 1 Timòteus 2:8; Ephèsianaich 4:25-26; Seumas 1:19-21

Feargach le daoine 1 Eòin 2:9-11; Colosianaich 3:12-14; Ephèsianaich 4:29-32; Seumas 1:19-20

Fèin-mhurt 1 Corintianaich 10:13; 1 Corintianaich 6:19-20; Salm 31:9-10, 14-16; Salm 34:6

Fìorghlaine 1 Eòin 3:1-3; 2 Timòteus 2:20-24; Tìtus 1: 15-16

Fìreantachd Ròmanaich 10:9-11; Ephèsianaich 2:4-9; Tìtus 2:11-14

Fo bhagairt Gnàth-fhacail 18:10; Salm 27:1; Marcas 4:35-41

Fo bhuaireas 2 Corintianaich 1:3-4; 2 Corintianaich 4;16-18; Isaiah 40:29-31; Mata 11:28-30

Fo dhragh Nahum 1:7; Philipianaich 4:6-7; Salm 46; Isaiah

Fo throm-uallach 1 Peadar 5:7; Isaiah 40:31; Eòin 14:1; Mata 6:25-27, 34

Foighidinn 2 Timòteus 3:10-13; Colosianaich 1:9-14; Seumas 5:7-11

Giùlan Crìosdail 1 Peadar 2:13-17; Ròmanaich 12:17 – 13:14; Tìtus 3:1-8; Mata 22:15-22

Gliocas Gnàth-fhacail 8:11; Seumas 1:5

Goid Ròmanaich 13:8-10; Ephèsianaich 4:28; Ecsodus 20:15; Eabhraidhich 13:5

Gràdh/gaol 1 Corintianaich 13:1-8; 1 Eòin 4:7-12

Ifrinn 2 Tesalònianaich 1:7-9

Irioslachd Philipianaich 2:3-11; Eòin 13:2-17; Lùcas 22;24-27; Mata 18:2-5

Maitheanas Gnìomharan 13:26-39; Ephèsianaich 4:31-32; Isaiah 53:4-11; Mata 18:21-35

Mì-mhoraltachd ghnèitheach 1 Corintianaich 6:9-10; 1 Tesalònianaich 4:1-8; Galàtianaich 5:19-24

Nàimhdean Ròmanaich 12:17-21; Lùcas 1:68-75; Lùcas 6: 27-28; Mata 5:10-12, 43-48

Nèamh 1 Peadar 1:3-4

Onair/treibhdhireas 1 Eòin 1:5-7; 1 Eòin 3:18-20; Ephèsianaich 4:25-28

Peacadh, am Ròmanaich 3:22-23; Isaiah 59:2

Peacadh, am (mothachail dha) 1 Eòin 1:5-10; Salm 25:4-11; Salm 51; Ròmanaich 6:23

Pòsadh, am 1 Corintianaich 7:1-16; Ephèsianaich 5:21-33; Marcas 10:2-12

Pòsadh (a’ meòrachadh air) Ephèsianaich 5:22-23; Eabhraidhich 13:4; Mata 19:4-6

Prìomhachasan Lùcas 12:13-21; Lùcas 14:15-24; Mata 6:33

Seann aois 1 Peadar 3:10-12; Ròmanaich 4:18-22; Tìtus 2:1-6; Lùcas 2:25-38

Searbh Ephèsianaich 4:32; Eabhraidhich 12:14-15; Mata 6: 14-15; Mata 7:1-5

Seasmhachd 1 Corintianaich 15:57-58; 1 Peadar 5:8-10; Ephèsianaich 6:10-18; Lùcas 9:23

Smuaintean, ar Philipianaich 4:8; Salm 139:23-34; Eabhraidhich 3:1; Mata 15:16-20

Somalta Taisbeanadh 3:15-18; Ròmanaich 3:22-24; Ròmanaich 6:23; Eòin 3:17-18, 35-36

Taingealachd 1 Tesalònianaich 5:18; Colosianaich 3:15-17; Eabhraidhich 12:28; Lùcas 17:11-19

Taingeil Salm 100; 2 Corintianaich 9: 10-12, 15; Colosianaich 2:6-7; Colosianaich 3:15

Teagmhach 1 Corintianaich 1:18-25; Eòin 20:24-31; Eòin 4:50; Marcas 9:17-24

Tèarainteachd Eòin 10:28-29

Tinn Salm 103:1-5; 2 Corintianaich 12:9-10; Seumas 5:14-16

Toileachas-inntinn 1 Tesalònianaich 5:16-18; 1 Timòteus 6:6-10; Colosianaich 3:15-17

Truas 1 Peadar 3:8; Ròmanaich 15:1; Eabhraidhich 13:3; Seumas 1:27

Ùmhlachd Gnìomharan 5:28-32; Eòin 15:10-17; Mata 12:50; Mata 7:24-29

Ùrnaigh Ephèsianaich 6:18; Eòin 14:13-14; Lùcas 18:1-8; Mata 26:38-41