Earrannan Mòra bhon Bhìoball

Tha am Bìoball ann an Gàidhlig ri fhaighinn air loidhne agus mar app aig Bible.com

Earrainnean Mòra bhon Bhìoball

A’ dèanamh seirbheis do Dhia Iosua 24:15

A’ gràdhachadh feadhainn eile Lùcas 6:31; 1 Tesalònianaich 3: 12

A’ leantainn Chrìosd Lùcas 14:26-27

A’ sireadh Dhè 1 Eachdraidh 28:9; Isaiah 55:6

A’ tabhairt gu h-aighearach 2 Corintianaich 9:7

A’ toirt urram do Dhia Eclesiastes 12:1

Aideachadh/Maitheanas 1 Eòin 1:9

Airgead Eabhraidhich 13:5-6

Aiseirigh Eòin 11:25

Àitheantan Ecsodus 20:12-17

Am peacadh Salm 51:4-5

Am Peacadh/Slàinte Ròmanaich 3:23

An Deagh Sgeul Ròmanaich 1:16

Aoibhneas Salm 40:8; Philipianaich 4:6

Aisig Salm 51:8-10

Bàs spioradail/A’ bheatha shìorraidh Ròmanaich 6:23

Beannachdan ann an Crìosd Mata 5:3-11

Bròn agus bàs Salm 116:15

Buaireadh 1 Corintianaich 10:13; Eabhraidhich 2:18

Càirdeas Gnàth-Fhacail 18:24

Càirdeis teaghlaich Ephèsianaich 6:1

Ceannas sheirbheisich Mata 20:26-28

Ceartas Amos 5:24

Cinnt ann an Dia Habacuc 3:19

Ciùineas/Còmhradh Gnàth-Fhacail 15:1

Cofhurtachd 2 Corintianaich 1:3-4

Creideamh Gnìomharan 16:31; Eabhraidhich 11:1

Creideamh/Sìth le Dia Ròmanaich 5:1-2

Crìosd a-mhàin Eòin 14:6

Crìosd an Cruithear Colosianaich 1:15-17

Crìosd ar neach-ionaid Isaiah 53:6

Cruthachadh Salm 19:1

Cumhachd Dhè Iob 9:10; Isaiah 55:9; 2 Corintianaich 4:7 ; Ephèsianaich 3:20

Daoine nuadh 2 Corintianaich 5:17

Daonalachd/Facal Dhè Isaiah 40:6-8

Dealasachd 2 Eachdraidh 16:9a

Dealasachd do Dhia Ròmanaich 12:1-2

Dia an Cruithear Nehemiah 9:6; Salm 100:3; Salm 139:13-16

Dia ar buachaille Salm 23:1-6

Dia ar n-Athair Salm 103:13

Dia gun atharrachadh Salm 102:25-27

Diadhaidheachd Gnàth-Fhacail 21:21

Dìomhaireachd Dhè Iob 36:26

Dìon Dhè Ecsodus 14:14; Deuteronomi 33:27; 2 Samuel 22:31; Salm 3:3

Dleastanas Galàtianaich 6:4

Dleastanas/Eagal Dhè Eclesiastes 12:13-14

Dleastanas/Fìreantachd Micah 6:8

Dragh 1 Peadar 5:7

Droch chainnt Ephèsianaich 4:29

Eagal Dhè/Gliocas Gnàth-Fhacail 1:7

Eagal/Earbsa Salm 56:3-4

Eagal/Neart Isaiah 41:10

Earbsa Eòin 14:1

Earbsa ann an Dia Gnàth-Fhacail 3:5-6

Èisdeachd/Foighidinn Seumas 1:19

Facal Dhè Eabhraidhich 4:12

Facal Dhè/Treòrachadh Salm 119:105

Faclan Dhè Ieremiah 15:16

Feumalachdan Philipianaich 4:19

Fìorghlaine Salm 51:6-7; Salm 86:11

Fìorghlaine/Facal Dhè Salm 119:9

Fìrinn Ephèsianaich 4:25

Foghlam/Ùmhlachd do phàrantan Gnàth-Fhacail 1:8

Geur-leanmhainn Eòin 15:18

Gliocas/Ùrnaigh Seumas 1:5-8

Goid Ephèsianaich 4:28

Gràdh air a chur an gnìomh 1 Eòin 3: 18-19

Gràdh airson nàimhdean Mata 5:43-45

Gràdh Dhè Ieremiah 31:3; Tuireadh Ieremiah 3:2-23; Eòin 3:16

Gràs/Tròcair Eabhraidhich 4:16

Ìosa Ròmanaich 1:4

Irioslachd/Aithreachas 2 Eachdraidh 7:14; Seumas 4:7-10

Laghan Dhè Salm 19:9-10

Làthaireachd Dhè Salm 16:8

Maitheanas Marcas 11:25; Colosianaich 3:13

Maitheanas Dhè Salm 30:4-5

Maitheas Dhè Seumas 1:17

Mì-mhisneachadh Galàtianaich 6:9

Misneachd Iosua 1:9

Misneachadh Eabhraidhich 10:24-25

Naomhachd Lebhiticus 20:7

Neart Salm 46:1; Philipianaich 4:13

Neart air ath-nuadhachadh Isaiah 40:29-31

Onair Gnàth-Fhacail 19:1

Peacadh ghnèitheach 1 Tesalònianaich 4:3

Plana Dhè Ieremiah 29:11; Ròmanaich 8:28

Pròis/Irioslachd Gnàth-Fhacail 11:2

Riaghladh Dhè 1 Eachdraidh 29:11; Salm 24:1

Sìth Isaiah 26:3; Eòin 14:27

Sìth bho Chrìosd Colosianaich 3:15

Slàinte Taisbeanadh 3:20

Smuaintean Colosianaich 3:2

Smuaintean/Briathran Salm 19:14

Suaimhneas ann an Dia Salm 91:1

Tabhairt Deuteronomi 16:17; Malachi 3:10

Taingealachd Salm 9: 1; Salm 92:1

Teaghlach Dhè 1 Eòin 5:18

Teisteas/Fianais Salm 96:3; Salm 107:1

Toradh an Spioraid Galàtianaich 5:22-23

Treòrachadh Salm 32:8

Treòrachadh/Ullachadh no solar Isaiah 58:11

Ùmhlachd 1 Samuel 15:22

Ùrnaigh Salm 116:1; Isaiah 65:24; Lùcas 11:2-4

Ùrnaigh/Sàbhaladh Salm 55:16-17

Ùrnaigh 1 Tesalònianaich 5:17-18

Ùmhlachd do Dhia 1 Eòin 2:3-6