Ùrnaigh gach latha

Am Faoilleach
An Gearran
Am Màirt
An Gibleann
An Cèitean
An t-Òg Mhìos
An t-Iuchair
An Lùnastal
An t-Sultain
An Dàmhair
An t-Samhain
An Dùbhlachd

Eadar-theangaichean le Iain Urchardan